Thầy Đồng Xuân Hưng – Hiệu trưởng
Thầy Ngô Văn Lân – Phó Hiệu trưởng
Cô Trần Vân Anh – Phó Hiệu trưởng